HOME Global IT Global IT专业˿绍

Global IT专业˿绍

ִб Ʈа ȯմϴ.

亚学Global IT专业属学软学£2019Ҵء单Ρ专业为产业٤领养优软开发国际过专业学们ʦͧ统计ߩ编ڪ联网学习数ߣ软开发۰数构㣬运ߩ则网络ᣬͧ统编数库ͧ统内֪ͧ关课教备软开发们会过现实产业软项对学们进教ҽ为岗߾够灵运学识优

Global IT专业国为对ڣ韩语课专业拥专教26ȣު专教8ȡ

Global IT专业优势

1. 业为
  • 过实教养专业为毕业韩国/国IT业业会
    韩国IT业员Ҵ18ز~30ز间
2. 教课
  • Global IT专业课ҥ学习ڪ联网数当术
3. 优研ϼ
  • Global IT专业研ϼ课
    研ϼ学费奖学丰
4. 国ʫ项
  • BK21项(Brain Korea 21) - 韩国985项(研ϼ经费20亿韩/Ҵ)
    软学项– 国ʫ级软养计划设ء韩仅学获参与资̫亚学即为(研ϼ经费20亿韩/Ҵ)